ลดความบวมของ Controller ด้วยการใช้ Form Request Validation — Laravel

โดยปกติแล้วการทำ Validation ของ Laravel จะมีหน้าตาประมาณนี้

แบบ Manual

public function store(Request $request)
{
Validator::make($request->all(), [
'title' => 'required|max:255',
'content' => 'required',
])->validate();
  // If the request is valid, store in database...
}

หรือใช้เมธอด validate ที่อยู่ใน trait Illuminate\Foundation\Validation\ValidatesRequests ซึ่งโดยปกติใน Laravel 5 ขึ้นไป จะมีการเรียกใช้ trait นี้ให้อยู่แล้วใน Controller หลักทำให้เราสามารถเรียกใช้เมธอด validate ได้เลยดังนี้

public function store(Request $request)
{
$this->validate($request, [
'title' => 'required|max:255',
'content' => 'required',
]);
  // The request is valid, store in database...
}

ซึ่งทั้งสองวิธีแรกก็สามารถใช้งานได้ปกติดี ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ถ้าตัวระบบที่เราเขียนมีความซับซ้อนมากขึ้น ก็อาจจะทำให้โค้ดใน Controller ที่มีโค้ดส่วนการทำงานเยอะอยู่แล้ว แต่ยังรกไปด้วยโค้ดที่ทำการ Validation อีก

เพราะฉะนั้นจะดีกว่าไหม ถ้าเราแยกส่วนของการทำ Validation ออกมาข้างนอก Controller ได้?

แล้วจะเอาไว้ที่ไหนละ Helper Class สักตัวหรอ หรือว่าใน Model ? (แน่นอนว่าสองที่นี้ไม่โอเค) จน Laravel 5 ได้มาแก้ปัญหานี้ด้วย Form Request

Form Request

ตัว Form Request เนี่ยคือ Custom Request ของเราเองนั่นแหละ ถ้าเข้าไปดูในโค้ดจะเห็นว่ามัน extends มาจาก Illumindate\Http\Request อีกที ทำให้มีความสามารถเหมือนตัว Request เลย แต่จะเพิ่มในส่วน Validation Logic ของเราเข้าไป

วิธีสร้างก็สามารถเขียน class แล้ว extends ตัว FormRequest เอง หรือ run artisan command แบบด้านล่างนี้ก็ได้

php artisan make:request StorePostRequest

หลังจาก run command ก็จะได้ class StorePostRequest โดยมันจะมีเมธอดมาให้สองตัวคือ authorize และ rules ดังนี้

<?php
namespace App\Http\Requests;
use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;
class StorePostRequest extends FormRequest
{
public function authorize()
{
return false;
}
  public function rules()
{
return [
//
];
}
}

โดยเมธอด authorize นั้นคือส่วน logic ในการเช็คสิทธิ์ในการเข้าถึง ในกรณีนี้อาจจะเช็คว่ามีสิทธิ์ในการสร้าง Post หรือไม่ แต่ถ้าคุณวางแผนจะนำ logic ในการ authorization ไปไว้ที่อื่นเช่น Middleware (แบบที่ควรจะทำ) ก็แค่ return true ง่ายๆได้เลย

public function authorize()
{
return true;
}

ส่วนในเมธอด rules ก็ตรงๆตัวเลยคือกฎที่ต้องการทำ Validation

public function rules()
{
return [
'title' => 'required|max:255',
'content' => 'required',
];
}

หลังจากนั้นเรานำตัว StorePostRequest มาใช้ใน Controller แทน Request ปกติได้เลย

public function store(StorePostRequest $request)
{
// logic goes here...
}

ถ้าต้องการจะแก้ไข Error Messages ก็สามารถทำได้ง่ายๆโดยการ Override เมธอด messages มา เช่น

public function messages()
{
return [
'title.required' => 'A title is required',
'content.required' => 'A content is required',
];
}

สรุป

ถ้าตัว Validation logic ของเรามีความซับซ้อนสูง การแยกออกมาเป็น FormRequest จะช่วยให้ลดโค้ดที่จะไปรกอยู่ใน Controller ได้ รวมถึงโค้ดของเราจะ Maintain ง่ายขึ้น ถ้าต้องการจะแก้โค้ดในส่วน Validation ก็ให้มาดูที่ FormRequest ได้เลย

แถม

เราสามารถประยุกต์ FormRequest ใช้ได้ในหลายๆแบบ จะสร้างแยกกันในแต่ละ request เลยก็ได้เช่น StorePostRequest, UpdatePostRequest

หรือจะสร้าง PostRequest ตัวเดียว แล้วใช้ condition แยกเอาก็ได้ เช่นตัวอย่างด้านล่าง ในเมธอด rules จะใช้เมธอดเป็น condition ในการแยกว่าอันไหนใช้ rules ไหน แบบนี้ก็จะทำให้สามารถ reuse code ในส่วน validation ได้ด้วย ส่วนจะเลือกประยุกต์ใช้ในวิธีไหนก็แล้วแต่ความชอบของคุณและทีมเลยครับ

<?php
namespace App\Http\Requests;
use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;
class PostRequest extends FormRequest
{
protected $rules = [
'title' => 'required|max:255',
'content' => 'required',
];
  public function authorize()
{
return true;
}
  public function rules()
{
switch ($this->method()) {
case 'POST':
return $this->getPostRules();
case 'PUT':
return $this->getPutRules();
default:
return $this->rules;
}
}
  private function getPostRules()
{
return $this->rules;
}
  private function getPutRules()
{
$rules = $this->rules;
    //เปลี่ยนหรือเพิ่มกฎสำหรับเมธอด PUT   
$rules['title'] = 'required|min:20';
    return $rules;
}
}

อ่านเพิ่มเติม

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.